Trở lại

GREEN INDUSTRIAL PARK GREEN INDUSTRIAL PARK GREEN INDUSTRIAL PARK

SOLAR PROJECT - SWIRE COCA-COLA

DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN

Nhà máy Coca Cola đạt chứng chỉ LEED Platinum đầu tiên trên toàn thế giới
Công suất : 3,494 kWp
Công suất phát điện

3,542,343 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

2,912 tons

Số cây tương đương
trồng hàng năm

81,745 trees

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

4,959 tons

Chi phí tiết kiệm trong vòng đời 25 năm

US$1.308m

Địa điểm

Luohe, Henan