Tính bền vững tại Asia Clean Capital Việt Nam

Tính bền vững là trọng tâm trong DNA kinh doanh của Asia Clean Capital Việt Nam. ACCV tin rằng việc tích hợp các thực hành tốt nhất về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) vào hoạt động kinh doanh và quản lý không chỉ mang lại lợi ích cho hiệu quả và tăng trưởng bền vững của chúng tôi mà còn tạo ra giá trị của các bên liên quan.

ACCV cam kết thực hành phát triển bền vững:

  • Giáo dục: ACCV cam kết xây dựng các chương trình giáo dục thường xuyên, kết nối với các vấn đề về tính bền vững và các vấn đề ESG ở tất cả các cấp của công ty, từ quản lý cấp cao đến những nhân viên mới tuyển dụng.

  • Giảm thiểu tác động đến môi trường: Các biện pháp để giảm thiểu tác động đến môi trường được thực hiện không chỉ đến từ các hoạt động nội bộ của ACCV mà còn từ hoạt động của các đối tác trong chuỗi giá trị của chúng tôi. Trên thực tế, trong chuỗi giá trị của mình, tác động môi trường đến từ ACCV là gián tiếp. Các tác động môi trường phần lớn phát sinh từ các hoạt động sản xuất và xây dựng được tiến hành bởi nhà cung cấp và nhà thầu của của ACCV. Do đó, ACCV có kế hoạch thực hiện các chính sách mua sắm và đấu thầu có trách nhiệm và hiệu quả. Cùng với sự tham gia của các nhà cung cấp và nhà thầu, chúng tôi nỗ lực cải thiện các hoạt động trong chuỗi giá trị nhằm tuân thủ các nguyên tắc ESG.

  • Quan tâm tới nhân viên ACCV: ACCV hướng tới xây dựng một môi trường làm việc đa văn hóa, hòa nhập, an toàn và tôn trọng, không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử, quấy rối hoặc gây ô nhiễm. Tạo ra một môi trường làm việc mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên. Các điều khoản và điều kiện hợp đồng làm việc tối thiểu phải tuân thủ các chuẩn mực luật pháp Việt Nam quy định.

  • Đóng góp cho xã hội: Các sản phẩm và dịch vụ của ACCV đóng góp tích cực cho xã hội, bao gồm việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, chuỗi giá trị bền vững, phát triển cộng đồng xanh và đóng góp cho nền kinh tế địa phương thông qua việc nộp thuế đầy đủ và chống biến đổi khí hậu.

  • Lợi ích của cổ đông: ACCV cải thiện tính minh bạch trong thông tin tài chính của công ty và hài hòa lợi ích của ban lãnh đạo với lợi ích của cổ đôn