Trở lại

GREEN INDUSTRIAL PARK

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI - SC VIVOCITY

NHÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

Công suất phát điện

1,000,381 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

855 tấn

Số cây tương đương
trồng hàng năm

62,795 cây

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

1,016 tấn

Chi phí tiết kiệm 20 năm

3.589.000 US$

Vị trí

Ho Chi Minh City, Vietnam