Trở lại

Schindler

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI - NHÀ MÁY SCHINDLER

VIETNAM’S LEADING ELEVATOR MANUFACTURER

Công suất: 250kWp (giai đoạn 1) – 500kWp (giai đoạn 2)
Công suất phát điện

356,900 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

293 tấn

Số cây tương đương
trồng hàng năm

12,929 cây

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

209 tấn

Chi phí tiết kiệm 17 năm

67,611 US$

Vị trí

Hồ Chí Minh, Việt Nam