Trở lại

GREEN INDUSTRIAL PARK Volkswagen GREEN INDUSTRIAL PARK GREEN INDUSTRIAL PARK

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

NHÀ SẢN XUẤT Ô TÔ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Công suất: 4,300 kWp
Công suất phát điện

4.520.000 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

3.247 tons

Số cây tương đương
trồng hàng năm

143.047 trees

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

2.621 tons

Địa điểm

Đại Liên