Trở lại

GREEN INDUSTRIAL PARK GREEN INDUSTRIAL PARK

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI – NIVEA

TẬP ĐOÀN HÀNG TIÊU DÙNG NHANH HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Công suất: 1,130 kWp
Công suất phát điện

1.638.503 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

1.176 tons

Số cây tương đương
trồng hàng năm

51.838 cây

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

950 tấn

Địa điểm

Quảng Châu
Quảng Đông