Trở lại

GREEN INDUSTRIAL PARK

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI – DANONE

TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Chi nhánh nhà máy DANONE
Công suất: 5,200 kWp
Công suất phát điện

5.820.900 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

4.181 tấn

Số cây tương đương
trồng hàng năm

184.188 cây

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

3.375 tấn

Địa điểm

Thiểm Tây