Trở lại

Nestle

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI - NESTLE

TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Công suất: 624 kWp
Công suất phát điện

723,000 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

519 tấn

Số cây tương đương
trồng hàng năm

22,881 cây

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

419 tấn

Địa điểm

Thiên Tân, Hồ Bắc