Trở lại

GREEN INDUSTRIAL PARK GREEN INDUSTRIAL PARK GREEN INDUSTRIAL PARK

SOLAR PROJECT - UNILEVER

KHU CÔNG NGHIỆP XANH

Dự án thí điểm của ACC và Unilever tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Công suất: 1,428 kWp
Công suất phát điện

1,629,016 kWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

1,170 tons

Số cây tương đương trồng hàng năm

51,554 trees

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

944 tons

Chi phí tiết kiệm trong vòng đời 20 năm

1.083.000 US$

Địa điểm

Tianjin