Trở lại

ZJ

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI - ZHONG JIAN VIỆT NAM

THÀNH VIÊN CHUỖI CUNG ỨNG CỦA APPLE

Công suất phát điện

1.328,12 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

905.752 tấn

Số cây tương đương
trồng hàng năm

48.100 cây

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

19.169 tấn

Chi phí tiết kiệm 25 năm

687.204 US$

Vị trí

Bac Ninh, Vietnam