Trở lại

LIDACO

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI - LIDACO

NHÀ SẢN XUẤT CÁP ĐIỆN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Công suất phát điện

361,300 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

8,121.83 tấn

Số cây tương đương
trồng hàng năm

357,789 cây

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

5,794.17 tấn

Chi phí tiết kiệm 20 năm

337,687 US$

Vị trí

Long An, Việt Nam