Trở lại

Long Rich

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

NHÀ SẢN XUẤT GIÀY DÉP HÀNG ĐẦU

Công suất phát điện

1.641,5 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

22.541 tấn

Số cây tương đương
trồng hàng năm

993.015 cây

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

21.016 tấn

Chi phí tiết kiệm 20 năm

184.357 US$

Vị trí

Ho Chi Minh City, Vietnam