Trở lại

Terumo

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI - TERUMO VIETNAM

TẬP ĐOÀN DẪN ĐẦU TOÀN CẦU VỀ CÔNG NGHỆ Y TẾ

Công suất phát điện

2.918.000 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

2.372 tấn

Số cây tương đương
trồng hàng năm

78.303 cây

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

1.777,5 tấn

Chi phí tiết kiệm 20 năm

1.189.040 US$

Vị trí

Ho Chi Minh City, Vietnam