Trở lại

UAC

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI - UNIVERSAL ALLOY CORPORATION VIETNAM

NHÀ SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ TOÀN CẦU VÀ NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ

Công suất phát điện

588,000 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

3,657.9 tấn

Số cây tương đương
trồng hàng năm

161,143 cây

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

3,410 tấn

Chi phí tiết kiệm 15 năm

2.225.779 US$

Địa điểm

Đà Nẵng, Việt Nam